Forretningsorden for bestyrelsen i Kulinarisk Sydfyn

Formand:
Formanden for Kulinarisk Sydfyn samarbejder, uddelegerer og koordinerer opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne og nedsatte styregruppe for Kulinarisk Kontor.

Formanden repræsenterer bestyrelsen og foreningens profil udadtil.

Formanden samarbejder med Kulinarisk Kontor omkring organisering af bestyrelsesmøder, det vil sige laver dagsorden og finder mødelokaliteter.

Formanden sammenskriver bestyrelsens årsberetning i forbindelse med generalforsamlingen. Sørger for at indkaldelser til bestyrelsesmøder sker mindst 2 uger før.

I perioderne mellem bestyrelsesmøderne at holde overblik, samt samle trådene imellem Kulinarisk Kontor og Styregruppen.

Næstformand:
Næstformanden er formandens stedfortræder, hvis formanden er forhindret i at deltage.

Næstformanden deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med resten af bestyrelsens medlemmer.

Næstformanden er formandens sparringspartner udenfor bestyrelsesmøderne.

Kasserer:
Det er kassererens opgave at tage vare på foreningens økonomi, herunder også at komme med budgetudkast og færdiggøre årsregnskabet med ekstern revisor.

Hjælpe til med økonomidelen når der skal søges fonde eller i andre sammenhænge.

Gennemgå punktet økonomi på bestyrelsesmøderne, hvis der ønskes orientering om foreningens økonomiske status.

Kulinarisk Kontor/Sekretær:
Det er Kontorets opgave at holde følgende opgaver i hævd:

Foreningens medlemskartotek, samt ind og udmeldelser.

Sørge for at holde hjemmesiden opdateret.

Sørge for opkrævning af kontingent i samarbejde med kasserer.

Ansvarlig overfor tilmeldinger til arrangementer, møder og andre bevilligende myndigheder.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen fungerer som foreningens råd og skal inddrages i større beslutningsopgaver.
Ved uenighed omkring en beslutningstagen, kan det blive nødvendigt med en afstemning.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ethvert medlem af bestyrelsen arbejder fremadrettet for foreningens formål og forretningsorden.

Til at varetage bestyrelsens beslutninger er der nedsat en styregruppe bestående af 4 personer, disse er som følger: Formand, næstformand, kasserer, samt endnu et medlem valgt af bestyrelsen.
Styregruppen varetager forhandlinger af løn og andre ansættelsesvilkår for medarbejdere.
Styregruppen virker som sparringspartner og rådgivende organ for den daglige leder i Kulinarisk Kontor. Styregruppen tilstræber at holde et månedligt møde.

Bestyrelsen afholder minimum 6 møder om året, eller når et medlem af bestyrelsen ønsker dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede.

Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere i det Kulinariske Kontor.