KULINARISK SYDFYNS VEDTÆGTER

1. Foreningens navn er Kulinarisk Sydfyn. Foreningens hjemsted er i Svendborg Kommune.

2. Foreningens formål er at synliggøre og markedsføre regionale råvarer, producenter og spisesteder, herunder skabe en national bevidsthed om Sydfyn som et kulinarisk område med en kvalitetsbevidst kost- og spisekultur og som et nationalt mødested for madfolk i bred

forstand. Foreningen skal forfølge formålet ved at igangsætte, koordinere og markedsføre en række årligt tilbagevendende aktiviteter, der takket være arrangementernes fokus på råvarernes kvalitet og indhold af gode mad- og spiseoplevelser kan sætte Svendborg og Sydfyn på landkortet.

Kulinarisk Sydfyn er en upolitisk forening og skal ikke varetage enkelte branchers, foreningers eller virksomheders kommercielle eller politiske særinteresser.

Pkt. 2.a

Formålet med foreningen Kulinarisk Sydfyn er at fremme demokratiforståelsen og et aktivt medborgerskab, hvilket søges opfyldt gennem kulinariske aktiviteter, praktisk og teoretisk undervisning. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet omkring en kvalitetsbevidst kost- og spisekultur.

3. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver organisation, virksomhed og enkeltperson, der ønsker at støtte foreningens formål inden for rammerne af nærværende vedtægter. Det er bestyrelsen der træffer beslutning om eksklusion i tilfælde af restance eller aktiviteter, der bevidst søger at modarbejde foreningens formål eller aktiviteter.

4. Bestyrelsen består af 7-13 personer, hvoraf de 7 udpeges således:

– Beværterforeningen for Svendborg og omegn af 1884
– Lokal repræsentant fra Hotel og Restauration
– Cittaslow-certificeret repræsentant, bosiddende i Svendborg kommune
– Turistforeningen for Sydfyn
– Shopping Svendborg
– Lokal fødevareproducent

– Repræsentant for de frivillige hjælpere

Hvis en virksomhed/institution/forening ikke ønsker eller kan videreføre sin bestyrelsespost i Kulinarisk Sydfyn i en periode, kan bestyrelsen udpege et nyt bestyrelsesmedlem, hvis man finder det nødvendigt, ellers forbliver posten vakant i tilfælde af, at der senere hen kan komme et ønske om at genbesætte denne bestyrelsespost. Desuden kan bestyrelsen vælge op til 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en formand, en næstformand og en kasserer.
Alle udpegninger og valg er for 2 år, dog gælder konstitueringen kun for 1 år.

Bestyrelsen handler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at formand og kasserer tegner foreningen i forhold til pengeinstitutter eller lignende.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver optagelse af lån eller garantiforpligtelser samt indgåelse af bindende kontrakter på beløb større end 10.000 kroner hele bestyrelsens godkendelse.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen på grundlag af kommissorier, herunder klart udmeldte økonomiske råderammer, der er defineret af bestyrelsen.

I øvrigt henvises der til forretningsorden, som fastsættes af bestyrelsen.

5. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i marts måned.

Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen skal som minimum have følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Orientering om det kommende års program
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Organisationer og virksomheder har kun én stemme.

Regnskab fremsendes 14 dage før generalforsamlingen til foreningens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ½ af foreningens medlemmer ønsker dette.

6. Foreningens regnskabsår går fra primo januar til ultimo december samme år. Foreningens regnskab skal revideres af ekstern revisor.

7. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. Der kan således ikke gøres personligt ansvar gældende for foreningens forpligtelser mod medlemmerne eller mod bestyrelsen.

8. Forslag om ændringer af vedtægterne behandles på en generalforsamling og kræver simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Beslutning om foreningens opløsning skal træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, i begge tilfælde med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. I dette tilfælde beslutter bestyrelsen, hvorledes en eventuel formue skal fordeles til almennyttige formål indenfor rammerne af §2

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Svendborg den 28. november 2001 og senest ændret (§4) på generalforsamlingerne 27. oktober 2004, 5. november 2008, 17. oktober 2010 og 9. november 2015. Tilføjelse til §5 vedtaget på generalforsamlingen 13.november 2019. Ændring i §4 vedtaget på generalforsamlingen 23. marts 2023 og generalforsamlingen 18. marts 2024.